ការងារឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម

ឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនសំរាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម •ការចាក់ពុម្ពលោហៈការដំដែក•ការសិតដែកការច្នៃដោយម៉ាស៊ីន•ការលាបថ្នាំការងារជាងដែក•ការងារបន្ទះដែករោងចក្រ •ការក្រូមេការងារសម្រេច  •ការត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន  •ការថែទាំម៉ាស៊ីន   •ការងារវេចខ្ចប់លក្ខណៈឧស្សាហកម្ម                  •ការផ្គុំឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច  •ការផ្គុំឧបករណ៍អគ្គិសនី   •ការផលិតបន្ទះសៀគ្វីពុម្ព    •ការចាក់ពុម្ពប្លាស្ទិច •ការច្នៃដោយគាបលោហៈធាតុនិងកាងាររផ្សារ 569 Views