ขั้นตอนการคัดเลือก

ผู้สมัครงานที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าของเรา เราประเมินชุดความชำนาญของพวกเขาเพื่อให้ตรงกับลักษณะงาน ความสามารถ และความเต็มใจที่มีต่องานใหม่ เรามุ่งเน้นการเพิ่มแรงงานที่มีคุณค่าให้แก่ บริษัทของลูกค้า

เอกสารที่จำเป็นสำหรับระเบียบปฏิบัติของรัฐบาล

รัฐบาลกัมพูชาต้องการเอกสารต่อไปนี้เพื่อการจ้างงานในต่างประเทศของชาวกัมพูชา

กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานกัมพูชาจะต้องรับรองเอกสาร สำหรับการปฏิบัติตามระเบียบราชการ เราใช้เวลาสูงสุดไม่เกิน 45 วันในการรับเอกสารต้นฉบับ เอกสารเหล่านี้ได้แก่
– จดหมายแสดงความต้องการ
– หนังสือมอบอำนาจ
– สัญญาความตกลงระหว่างหน่วยงานและบริษัทต่างๆ
– สัญญาความตกลงการจ้างงาน
– หนังสือค้ำประกันจาก บริษัท /
– โรงงานต่างๆ

ผู้สมัครงานที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าของเรา เราประเมินชุดทักษะของพวกเขาเพื่อให้ตรงกับลักษณะงานและความสามารถและความเต็มใจที่มีต่องานใหม่ เรามุ่งเน้นการเพิ่มแรงงานที่มีคุณค่าให้ปก่บริษัท ของลูกค้า

การทดสอบวิชาการสาขาต่างๆ

การทดสอบวิชาการสาขาต่าง ๆจะได้รับการประเมินและดำเนินการโดยวิศวกรวิชาการสาขาต่างๆที่กำหนดด้วยความช่วยเหลือของคณะกรรมการคัดเลือกที่สถาบันฝึกอบรมทางเทคนิค หากลูกค้า / บริษัท ต้องการให้พนักงานเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบทางวิชาการสาขาต่างๆจะไม่กระทำที่สถาบันฝึกอบรมด้านเทคนิค แต่จะกระทำในสถานที่ของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการคัดเลือก

การตรวจร่างกาย

ผู้สมัครงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำการทดสอบร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรค / ความเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ได้รับอนุญาต เฉพาะผู้สมัครงานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทางการแพทย์หลังจากการตรวจสอบเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับการจ้างงานในต่างประเทศและได้รับการเสนอให้ลงนามในสัญญาการจ้างงาน

การทดสอบวิชาการสาขาต่างๆ

การทดสอบวิชาการสาขาต่างๆจะได้รับการประเมินและดำเนินการโดยวิศวกรวิชาการสาขาต่างๆที่ต้องการด้วยความช่วยเหลือของคณะกรรมการคัดเลือก ณ สถาบันฝึกอบรมทางเทคนิค

หากลูกค้า / บริษัท กำหนดให้พนักงานต้องทำการสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติการทดสอบทางวิชาการสาขาต่างๆจะไม่กระทำ ณ สถาบันฝึกอบรมด้านเทคนิค แต่จะดำเนินการในสถานที่ของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการคัดเลือก